پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تممیپذیرم که خورده خواهم شد

میپذیرم زمین دهن دارد

مرگ من اتفاق می افتد

هر دهن حق پر شدن دارد

میپذیرم که رسم اجبار است

زندگی حال را بهم بزند

هر درختی به زور می ماند

تا تبر بر تنش قدم بزند

می پذیرم در این سفر هربار

مقصد اشتباه من باشم

میپذیرم تو روز نو باشی

روزگار سیاه من باشم....

چهارشنبه هجدهم تیر 1393 0:8 |- فائزه -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
Aytem.ir